Definisjon av lån-til-verdi-forhold

I forbindelse med eiendom, er LTV-forholdet vanligvis ansatt av banker og byggeselskaper for å bestemme prosentandelen av den første pantelinjen i forhold til den totale takserte verdien av en eiendom. Dette forholdet beregnes ved å dele lånebeløpet med takst eller kjøpesum på eiendommen, avhengig av hva som er lavest. For eksempel, hvis en låntaker tar opp et lån på $200,000 for å kjøpe en eiendom verdsatt til $250,000, vil LTV-forholdet være 80% ($200,000/$250,000). De resterende 20 % representerer låntakers egenkapital i eiendommen. En høyere LTV-ratio indikerer en høyere risiko for utlåner, da det innebærer en mindre egenkapitaldemping i tilfelle mislighold eller fall i eiendomsverdi (Investopedia, nd).

Betydningen av forhold mellom lån og verdi i eiendom

Loan-to-Value (LTV)-forholdet har betydelig betydning i eiendomsbransjen, da det fungerer som et kritisk risikovurderingsverktøy for långivere når de vurderer søknader om boliglån. En høyere LTV-ratio indikerer en høyere risiko for långiver, da det innebærer at låntaker har en mindre eierandel i eiendommen. Følgelig kan dette føre til strengere kvalifikasjonsretningslinjer for boliglånsprogrammer og krav til låntakere om å kjøpe boliglånsforsikring, som beskytter långiver ved mislighold (Investopedia, 2021).

Dessuten påvirker LTV-forholdet rentene på boliglån, med lavere LTV-forhold som generelt resulterer i gunstigere renter for låntakere på grunn av redusert risiko for långivere (The Mortgage Reports, 2020). I tillegg kan LTV-forholdet påvirke kredittscore, ettersom låntakere med høyere LTV-forhold kan bli oppfattet som høyere risiko av kredittvurderingsbyråer (Experian, 2019). Oppsummert spiller lån-til-verdi-forholdet en avgjørende rolle i eiendomsbransjen ved å forme utlånsbeslutninger, boliglånsforsikringskrav, renter og kredittscore, som til slutt påvirker både låntakere og långivere.

Referanser

 • Experian. (2019). Hva er et godt forhold mellom lån og verdi? Hentet fra https://www.experian.com/blogs/ask-experian/what-is-a-good-loan-to-value-ratio/
 • Investopedia. (2021). Låne-til-verdi-forhold LTV-forhold. Innhentet fra https://www.investopedia.com/terms/l/loantovalue.asp

Beregning av lån-til-verdi-forhold

Loan-to-Value (LTV)-forholdet beregnes ved å dele lånebeløpet med takst på eiendommen som finansieres. Dette forholdet uttrykkes i prosent og er en avgjørende faktor for å bestemme risikoen knyttet til et boliglån. For å beregne LTV-forholdet må man først skaffe lånebeløpet, som er hovedstolen som er lånt fra utlåner. Deretter fastsettes den takserte verdien av eiendommen, typisk gjennom en profesjonell takst eller en armlengdes transaksjon mellom en villig kjøper og en villig selger. Når disse to tallene er oppnådd, kan LTV-forholdet beregnes ved å dele lånebeløpet med takstverdien og multiplisere resultatet med 100 for å uttrykke det som en prosentandel. For eksempel, hvis en låner tar opp et lån på $200,000 for å kjøpe en eiendom verdsatt til $250,000, vil LTV-forholdet være ($200,000 / $250,000) x 100 = 80%. Et lavere LTV-forhold indikerer lavere risiko for långiver, mens et høyere LTV-forhold betyr høyere risiko (Mishkin & Eakins, 2015).

Referanser

 • Mishkin, FS og Eakins, SG (2015). Finansmarkeder og institusjoner. Pearson.

Faktorer som påvirker forholdet mellom lån og verdi

Ulike faktorer kan påvirke LTV-forholdet (Loan-to-Value), som er et avgjørende element for å bestemme risikoen knyttet til et boliglån. En av de primære faktorene er låntakerens kredittscore, ettersom en høyere kredittscore generelt tillater et høyere LTV-forhold, noe som indikerer en lavere risiko for långiveren. I tillegg kan typen eiendom som finansieres, for eksempel en primærbolig, andre bolig eller investeringseiendom, påvirke LTV-forholdet, med investeringseiendommer som vanligvis har lavere LTV-grenser på grunn av deres høyere risikoprofil.

En annen faktor som påvirker LTV-forholdet er selve boliglånsprogrammet, da ulike programmer har varierende LTV-krav. For eksempel kan konvensjonelle lån ha lavere LTV-grenser sammenlignet med statsstøttede lån, for eksempel FHA- eller VA-lån. Videre kan den nåværende tilstanden i boligmarkedet også spille en rolle for å bestemme LTV-forholdet, ettersom långivere kan justere sine LTV-krav basert på markedsforhold og opplevd risikonivå. Til slutt kan låntakerens gjeld i forhold til inntekt (DTI) påvirke LTV-forholdet, ettersom en høyere DTI kan resultere i en lavere LTV-grense på grunn av økt risiko for mislighold forbundet med høyere gjeldsnivåer (Croucher & Wallace, 2011; Gent & Kudlyak, 2011).

Referanser

 • Croucher, JS og Wallace, WA (2011). Risikostyring og kredittrisikopremien. The Journal of Risk Finance, 12(1), 30-49.
 • Ghent, AC og Kudlyak, M. (2011). Regress og mislighold av boliglån: Bevis fra amerikanske stater. The Review of Financial Studies, 24(9), 3139-3186.

Låne-til-verdi og boliglånsforsikring

Loan-to-Value (LTV)-forholdet spiller en betydelig rolle i å bestemme kravet til boliglånsforsikring. Boliglånsforsikring kreves vanligvis av långivere når LTV-forholdet overstiger 80 %, da det beskytter långiveren mot potensielle tap i tilfelle låntakeren misligholder lånet. Et høyere LTV-forhold indikerer en høyere risiko for utlåner, da det betyr at låntaker har en mindre eierandel i eiendommen. Følgelig fungerer boliglånsforsikring som et sikkerhetsnett for långiveren, og lar dem gjenopprette en del av tapene sine i tilfelle mislighold.

Forsikringspremier på boliglån påvirkes generelt av LTV-forholdet, med høyere LTV-forhold som resulterer i høyere premier. Dette er fordi risikoen for mislighold øker når låntakerens egenkapital reduseres, noe som gjør lånet mer risikabelt for långiveren. Derfor kan låntakere med et høyt LTV-forhold møte høyere boliglånsforsikringskostnader, noe som kan påvirke deres samlede låneutgifter. Oppsummert er LTV-forholdet en avgjørende faktor for å bestemme behovet for boliglånsforsikring og de tilhørende kostnadene for både låntakere og långivere (Investopedia, nd; The Mortgage Reports, 2021).

Referanser

Risikovurdering og lån-til-verdi-forhold

Loan-to-Value (LTV)-forholdet er en avgjørende komponent for å vurdere risiko innenfor boliglån. Det representerer andelen av et lånebeløp til den takserte verdien av en eiendom, med høyere LTV-forhold som indikerer økt risiko for långivere. Dette er fordi et høyere LTV-forhold innebærer en mindre egenkapitalpute for låntakeren, noe som øker sannsynligheten for mislighold og potensielle tap for långiveren (Mian & Sufi, 2014). Følgelig implementerer långivere ofte strengere kvalifikasjonsretningslinjer for boliglånsprogrammer med høye LTV-forhold, for eksempel å kreve at låntakere kjøper boliglånsforsikring for å beskytte långiveren mot potensielle mislighold (Ghent & Kudlyak, 2011). Videre kan LTV-forhold påvirke renten, med lavere LTV-forhold generelt forbundet med lavere renter på grunn av redusert risiko for långivere (Goodman & Zhu, 2018). Oppsummert fungerer LTV-forholdet som et viktig risikovurderingsverktøy i boliglån, og hjelper långivere med å vurdere den potensielle risikoen for mislighold og bestemme passende utlånsvilkår.

Referanser

 • Ghent, AC og Kudlyak, M. (2011). Regress og mislighold av boliglån: Bevis fra amerikanske stater. The Review of Financial Studies, 24(9), 3139-3186.
 • Goodman, L., & Zhu, J. (2018). Den skiftende verdien av huseierskap for eldre amerikanere. Boligpolitisk debatt, 28(2), 255-272.
 • Mian, A. og Sufi, A. (2014). Gjeldshuset: Hvordan de (og du) forårsaket den store resesjonen, og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen. University of Chicago Press.

Låne-til-verdi og rentesatser

Loan-to-Value (LTV)-forholdet spiller en betydelig rolle i å bestemme renten på boliglån. Etter hvert som LTV-forholdet øker, øker også den opplevde risikoen knyttet til lånet, noe som får långivere til å kreve høyere renter for å redusere potensielle tap i tilfelle mislighold. Låntakere med lavere belåningsgrad anses som mindre risikable, da de har en høyere eierandel i eiendommen, noe som ofte gir gunstigere renter.

Omvendt indikerer et høyere LTV-forhold en mindre forskuddsbetaling og et større lånebeløp, noe som øker sannsynligheten for mislighold. For å kompensere for denne økte risikoen, kan långivere kreve at låntakere kjøper boliglånsforsikring, noe som kan føre til høyere samlede lånekostnader. I tillegg kan låntakere med høye LTV-forhold møte strengere kvalifiseringsretningslinjer for visse boliglånsprogrammer, noe som ytterligere påvirker rentene som tilbys. Oppsummert er LTV-raten en avgjørende faktor for å bestemme renten i boliglån, da den direkte korrelerer med risikonivået knyttet til lånet (Miles, 2004; Lea, 1996).

Referanser

 • Lea, MJ (1996). Innovasjon og kostnadene ved boliglån: Et historisk perspektiv. Boligpolitisk debatt, 7(1), 147-174.
 • Miles, D. (2004). Det britiske boliglånsmarkedet: Med et langsiktig perspektiv. Delårsrapport: Informasjon, insentiver og priser. HM Treasury.

Kombinert låne-til-verdi-forhold

Combined Loan-to-Value Ratio (CLTV) er et mer spesifikt mål enn Loan-to-Value Ratio (LTV), ettersom det tar hensyn til alle lån med sikkerhet i en eiendom, i stedet for bare det primære lånet. I hovedsak representerer CLTV andelen av de totale utestående lånesaldoene til eiendommens verdi. Dette skillet er avgjørende i scenarier der en låntaker har flere boliglån på en enkelt eiendom, da det gir en mer omfattende forståelse av låntakers økonomiske risiko.

For å beregne CLTV, deles de samlede hovedsaldoene for alle boliglån på en eiendom på dens takstverdi eller kjøpesum, avhengig av hva som er lavest. For eksempel, hvis en eiendom er verdsatt til $100,000 og har et primært boliglån på $50,000 og et sekundært boliglån på $25,000, vil CLTV være 75% (($50,000 + $25,000) / $100,000). Denne tilleggsinformasjonen gjør det mulig for långivere å bedre vurdere risikoen knyttet til utlån til en bestemt låntaker, da den tar hensyn til hele deres gjeldsforpliktelse knyttet til den aktuelle eiendommen.

Låne-til-verdi og undervannslån

Loan-to-Value (LTV)-forholdet er nært knyttet til undervannslån, da det er en nøkkelindikator på den økonomiske risikoen knyttet til en eiendom. Et undervannslån oppstår når den utestående lånesaldoen overstiger gjeldende markedsverdi på eiendommen. Denne situasjonen oppstår vanligvis når eiendomsverdiene synker, og LTV-forholdet øker over 100 %. I slike tilfeller kan låntakere finne seg selv å skylde mer på boliglånet enn eiendommen deres er verdt, noe som fører til negativ egenkapital. Dette kan ha betydelige implikasjoner for både låntakere og långivere, da det øker sannsynligheten for mislighold og gjør refinansiering eller salg av eiendommen mer utfordrende. Følgelig anses en høy LTV-rate som en risikofaktor for långivere, som kan kreve boliglånsforsikring eller pålegge strengere utlånskriterier for å redusere potensielle tap. Å forstå forholdet mellom LTV-forhold og undervannslån er avgjørende for både låntakere og långivere, siden det kan informere beslutningstaking og risikostyringsstrategier i eiendomsmarkedet (Investopedia, nd; The Balance, 2021).

Lån-til-verdi-forhold og kredittpoeng

Loan-to-Value (LTV)-forholdet spiller en betydelig rolle i å bestemme kredittscore, da det er en avgjørende faktor for å vurdere risikoen forbundet med et boliglån. En høyere LTV-ratio indikerer en høyere risiko for långiver, da det innebærer at låntaker har en mindre eierandel i eiendommen. Følgelig kan långivere oppfatte låntakere med høye LTV-forhold som mer sannsynlig å misligholde sine lån, noe som kan påvirke kredittscore deres negativt (Munn, 2018).

Omvendt antyder et lavere LTV-forhold at låntakeren har en større eierandel i eiendommen, noe som gjør lånet mindre risikabelt for långiveren. Dette kan resultere i en mer gunstig kredittscore for låntakeren, da de anses som mindre sannsynlig å misligholde boliglånsbetalingene. I tillegg kan låntakere med lavere LTV-forhold være kvalifisert for bedre boliglånsbetingelser og renter, noe som ytterligere forbedrer kredittverdigheten deres (Investopedia, 2021).

Oppsummert er Lån-til-verdi-forholdet en viktig faktor for å bestemme kredittscore, da det hjelper långivere med å vurdere risikoen forbundet med boliglån. Et lavere LTV-forhold kan føre til en bedre kredittscore, mens et høyere LTV-forhold kan påvirke en låntakers kredittverdighet negativt.

Referanser

Lån-til-verdi-forhold i forskjellige boliglånsprogrammer

Loan-to-Value (LTV)-forholdet spiller en betydelig rolle i å bestemme berettigelsen og vilkårene for ulike boliglånsprogrammer. LTV-kravene kan variere betydelig på tvers av ulike boliglånsprogrammer, avhengig av faktorer som låntakerens kredittverdighet, type eiendom og formålet med lånet. For eksempel krever konvensjonelle boliglån vanligvis et LTV-forhold på 80 % eller lavere, mens statsstøttede programmer som FHA- og VA-lån kan tillate høyere LTV-forhold, noen ganger opptil 96.5 % eller til og med 100 % i visse tilfeller (Consumer Financial Protection Bureau , 2017).

Dessuten kan noen boliglånsprogrammer tilby mer fleksible LTV-krav for spesifikke låntakerkategorier, for eksempel førstegangshuskjøpere eller de med lavere kredittscore. For eksempel tillater Fannie Maes HomeReady-program LTV-forhold på opptil 97 % for kvalifiserte låntakere (Fannie Mae, 2021). I tillegg kan justerbare boliglån (ARM) ha forskjellige LTV-krav sammenlignet med fastrente boliglån, da førstnevnte har en høyere risiko på grunn av potensielle rentesvingninger (Investopedia, 2020).

Avslutningsvis varierer LTV-forholdet på tvers av ulike boliglånsprogrammer, noe som gjenspeiler de ulike risikoprofilene og kvalifikasjonskriteriene knyttet til hver type lån. Låntakere bør nøye vurdere sin økonomiske situasjon og de spesifikke kravene til ulike boliglånsprogrammer for å finne det best egnede alternativet for deres behov.

Referanser

Innvirkning av lån-til-verdi forhold på låntakere og långivere

Loan-to-Value (LTV)-forholdet påvirker både låntakere og långivere i eiendomsmarkedet betydelig. For låntakere kan et høyere LTV-forhold resultere i økte boliglånsforsikringskostnader, ettersom långivere oppfatter disse lånene som mer risikable på grunn av den lavere egenkapitalen som låntakeren har. Dette kan føre til høyere månedlige betalinger og potensielt høyere renter, noe som til syvende og sist påvirker låntakerens evne til å betale tilbake lånet og deres generelle økonomiske stabilitet (Munnell et al., 2018).

På den annen side står långivere overfor økt risiko når de gir lån med høye LTV-forhold, ettersom sannsynligheten for mislighold og potensielle tap er større. Ved mislighold kan det hende at långiver ikke kan få tilbake hele lånebeløpet gjennom salg av eiendommen, noe som fører til økonomiske tap (Ambrose & Capone, 1998). Følgelig kan långivere implementere strengere kvalifikasjonsretningslinjer for lån med høy LTV, noe som begrenser utvalget av kvalifiserte låntakere og potensielt påvirker den generelle dynamikken i eiendomsmarkedet (Goodman & Zhu, 2018).

Referanser

 • Ambrose, BW, & Capone, CA (1998). Modellering av den betingede sannsynligheten for utelukkelse i sammenheng med standardresolusjoner for enkeltfamilieboliglån. Eiendomsøkonomi, 26(3), 391-429.
 • Goodman, L., & Zhu, J. (2018). Virkningen av strengere LTV-krav. Urban Institute.
 • Munnell, AH, Dey, A., & Litvak, K. (2018). Virkningen av en 10 prosent forskuddsbetaling. Senter for pensjonsforskning ved Boston College.