Vilkår og betingelser

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE, da DE PÅVIRKER DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER. DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE GJELDER HELE INNHOLDET PÅ WWW.INTERNATIONALPROPERTYFORSALE.COM (“SPOT BLUE NETTSTED”) OG FOR EVENTUELL KORRESPONDENS PÅ E-POST MELLOM SPOT BLUE OG DEG. Å BRUKE NETTSTEDET SPOT BLUE INDIKERER AT DU ACCEPTERER DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FULLSTENDIG Uavhengig av OM DU VELGER Å REGISTRERE DEG HOS OSS ELLER IKKE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, VENNLIGST IKKE BRUK NETTSTEDET FLEKKBLÅT. DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ER UTSTEDET AV SPOT BLUE INTERNATIONAL PROPERTY LTD, FIRMANUMMER 4864440, LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Disse vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert 10. JANUAR 2007.

1. Innledning

1. Du vil kunne få tilgang til enkelte områder av Spot Blue-nettstedet uten å registrere opplysningene dine hos Spot Blue. Enkelte områder på Spot Blue-nettstedet er kun tilgjengelig hvis du registrerer deg.
2. Spot Blue kan revidere disse vilkårene og betingelsene når som helst ved å oppdatere dette innlegget. Du bør sjekke nettstedet til Spot Blue fra tid til annen for å se den gjeldende juridiske merknaden, fordi den er bindende for deg og Spot Blue. Enkelte bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene kan bli erstattet av uttrykkelig utpekte juridiske merknader eller vilkår som finnes på bestemte sider på dette Spot Blue-nettstedet.

2. Lisens

1. Du har tillatelse til å skrive ut og laste ned utdrag fra Spot Blue-nettstedet for privat, ikke-kommersiell bruk, på følgende grunnlag:

1. ingen dokumenter eller grafikk på Spot Blue-nettstedet er modifisert på noen måte;
2. ingen grafikk på Spot Blue-nettstedet brukes separat fra medfølgende tekst;

2. Spot Blue-merknaden om opphavsrett og denne tillatelsesmeldingen vises i alle kopier.
3. Med mindre annet er oppgitt, eies opphavsretten og andre immaterielle rettigheter (inkludert databaserettigheter) til alt materiale på Spot Blue-nettstedet (inkludert uten begrensning fotografier og grafiske bilder) av Spot Blue eller dets lisensgivere. For formålene med disse vilkårene og betingelsene, er all bruk av utdrag fra Spot Blue-nettstedet annet enn i samsvar med paragraf 2.1 ovenfor til ethvert formål forbudt. Hvis du bryter noen av disse vilkårene og betingelsene, opphører din tillatelse til å bruke Spot Blue-nettstedet automatisk, og du må umiddelbart ødelegge alle nedlastede eller trykte utdrag fra Spot Blue-nettstedet.
4. Med forbehold om paragraf 2.1, kan ingen del av Spot Blue-nettstedet reproduseres eller lagres på noe annet Spot Blue-nettsted eller inkluderes i et offentlig eller privat elektronisk gjenfinningssystem eller tjeneste uten skriftlig tillatelse fra Spot Blue.
5. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene, er forbeholdt.
6. Hvis du ønsker å bruke noe materiale på Spot Blue-nettstedet utenfor lisensen gitt i klausul 2, må du søke skriftlig tillatelse fra Spot Blue og overholde eventuelle ytterligere begrensninger dersom tillatelse gis. Spot Blue kan gi eller tilbakeholde tillatelse etter eget skjønn.

3. Tjenestetilgang

1. Mens Spot Blue bestreber seg på å sikre at Spot Blue-nettstedet normalt er tilgjengelig 24 timer i døgnet, vil ikke Spot Blue være ansvarlig hvis Spot Blue-nettstedet av en eller annen grunn er utilgjengelig til enhver tid eller i en hvilken som helst periode.
2. Tilgang til Spot Blue-nettstedet (enten i sin helhet eller til deler av det) kan suspenderes og uten varsel.

4. Besøksmateriell og oppførsel

1. Du har forbud mot å legge ut eller overføre noe materiale til eller fra Spot Blue-nettstedet:

1. som er truende, ærekrenkende, uanstendig, uanstendig, opprørende, støtende, pornografisk, fornærmende, egnet til å oppfordre til rasehat, diskriminerende, truende, skandaløs, provoserende, blasfemisk, i strid med tillit, i strid med personvernet eller som kan forårsake irritasjon eller ulempe;
2. som du ikke har fått alle nødvendige lisenser og/eller godkjenninger for;
3. som utgjør eller oppmuntrer til atferd som vil anses som en straffbar handling, gir opphav til sivilt ansvar, eller på annen måte er i strid med loven til eller krenker rettighetene til en tredjepart, i Storbritannia eller andre land i verden; eller
4. som er teknisk skadelig (inkludert uten begrensning, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagte data eller annen skadelig programvare eller skadelige data).

2. Du kan ikke misbruke Spot Blue-nettstedet (inkludert, uten begrensning, ved å hacke).
3. Spot Blue vil samarbeide fullt ut med enhver rettshåndhevende myndighet eller domstol som ber eller pålegger Spot Blue å avsløre identiteten eller lokalisere noen som legger ut materiale i strid med paragraf 4.1 eller paragraf 4.2 i disse vilkårene og betingelsene.

5. Tredjeparts nettsteder

1. Lenker til tredjeparts nettsteder på Spot Blue-nettstedet er utelukkende gitt for din bekvemmelighet. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du Spot Blue-nettstedet. Spot Blue har ikke gjennomgått disse tredjepartsnettstedene og kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for disse nettstedene eller innholdet deres. Spot Blue støtter derfor ikke eller gir noen representasjoner om dem, eller noe materiale som finnes der, eller noen resultater som kan oppnås ved å bruke dem. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på noen av tredjepartsnettstedene som er koblet til dette Spot Blue-nettstedet, gjør du det helt på egen risiko. Spesielt vil ikke Spot Blue online personvernerklæring gjelde for tredjeparts nettsteder.
2. Hvis du ønsker å koble til dette Spot Blue-nettstedet, kan du bare gjøre det på grunnlag av at du lenker til, men ikke replikerer, hjemmesiden til dette Spot Blue-nettstedet, og underlagt følgende betingelser:

1. du ikke fjerner, forvrenger eller på annen måte endrer størrelsen eller utseendet til Spot Blue-logoen;
2. du oppretter ikke en ramme eller noen annen nettleser eller grensemiljø rundt dette Spot Blue-nettstedet;
3. du ikke gir en feilaktig fremstilling av forholdet ditt til Spot Blue eller presenterer noen annen falsk informasjon om Spot Blue;
4. du ikke ellers bruker noen Spot Blue-varemerker som vises på Spot Blue-nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Spot Blue;
5. nettstedet ditt inneholder ikke innhold som er usmakelig, støtende eller kontroversielt, krenker noen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen annen person eller på annen måte ikke overholder alle gjeldende lover og forskrifter.

3. Spot Blue forbeholder seg uttrykkelig retten til å tilbakekalle rettighetene gitt i paragraf 5.2 for brudd på disse vilkårene og betingelsene og til å iverksette tiltak den finner hensiktsmessig.
4. Du skal fullt ut holde Spot Blue skadesløs for ethvert tap eller skade påført av Spot Blue eller noen av dets konsernselskaper for brudd på paragraf 5.2.

6. Registrering

1. Hver registrering er kun for en enkelt bruker. Spot Blue tillater deg ikke å dele brukernavnet og passordet ditt med noen annen person eller med flere brukere på et nettverk.
2. Du må sørge for at opplysningene du oppgir ved registrering eller til enhver tid er korrekte og fullstendige og informere Spot Blue umiddelbart om eventuelle endringer ved å oppdatere opplysningene dine. Ansvaret for sikkerheten til eventuelle utstedte passord ligger hos deg. Hvis du vet eller mistenker at noen andre har passordet ditt, bør du kontakte Spot Blue umiddelbart ved å sende en e-post til info@spotblue.com.

7. Ansvarsfraskrivelse

1. Mens Spot Blue bestreber seg på å sikre at informasjonen på Spot Blue-nettstedet er korrekt, er Spot Blue avhengig av informasjon gitt av tredjeparter. Spot Blue kan gjøre endringer i materialet på Spot Blue-nettstedet, eller til produkter, tjenester og priser som er beskrevet i det, når som helst uten varsel. Materialet på Spot Blue-nettstedet kan være utdatert, og Spot Blue forplikter seg ikke til å oppdatere slikt materiale. Du bør stille dine egne forespørsler om nøyaktigheten av all informasjon eller materiale som er tilgjengelig fra Spot Blue-nettstedet.
2. Materialet på Spot Blue-nettstedet leveres 'som det er' uten noen betingelser, garantier eller andre vilkår av noe slag. Informasjonen som gis er ikke en erstatning for juridisk, finansiell, eiendoms- eller annen ekspertrådgivning. Følgelig, i den maksimale utstrekning loven tillater, forsyner Spot Blue deg med Spot Blue-nettstedet på grunnlag av at Spot Blue ekskluderer alle representasjoner, garantier, betingelser og andre vilkår (inkludert, uten begrensning, betingelsene som følger av loven av tilfredsstillende kvalitet, egnethet til formål og bruk av rimelig forsiktighet og dyktighet) som uten disse vilkårene og betingelsene kan ha effekt i forhold til dette Spot Blue-nettstedet.

8. XNUMX. Liability Ansvar

1. Fordi Spot Blue er avhengig av informasjon gitt av tredjeparter og tilbyr Spot Blue-nettstedet gratis til deg, Spot Blue, enhver annen part (enten er involvert i å opprette, produsere, vedlikeholde eller levere dette Spot Blue-nettstedet), og noen av Spot Blues offiserer, direktører, ansatte eller agenter for noen av dem, ekskluderer alt ansvar og ansvar for ethvert beløp eller form for tap eller skade som kan føre til deg eller en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, enhver direkte, indirekte, straff). eller følgetap eller skader, eller tap av inntekt, fortjeneste, goodwill, data, kontrakter, bruk av penger, eller tap eller skader som oppstår fra eller på noen måte er knyttet til forretningsavbrudd, og enten det er i tort (inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet), kontrakt eller på annen måte) i forbindelse med Spot Blue-nettstedet på noen måte eller i forbindelse med bruken, manglende evne til å bruke eller resultatene av bruken av dette Spot Blue-nettstedet, eventuelle nettsteder som er lenket til Spot Blue-nettstedet eller materialet på slike nettsteder, inkludert men ikke begrenset til tap eller skade på grunn av virus som kan infisere datautstyr, programvare, data eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på Spot Blue-nettstedet eller din nedlasting av materiale fra Spot Blue-nettstedet eller eventuelle nettsteder som er koblet til Spot Blue-nettstedet.
2. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal utelukke eller begrense Spot Blues ansvar for (i) dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet (som et slikt vilkår er definert av Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) uredelig uriktig fremstilling eller (iii) ethvert ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.
3. Hvis din bruk av materiale på Spot Blue-nettstedet resulterer i behov for service, reparasjon eller korrigering av utstyr, programvare eller data, påtar du deg alle kostnader ved dette. Du påtar deg alle kostnader for telekommunikasjonskoblinger og datautstyr som er nødvendig for at du skal få tilgang til Internett og se Spot Blue-nettstedet.

9. Gjeldende lov og jurisdiksjon

1. Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med engelsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til engelske domstoler.

10. Generelt

1. Du kan ikke tildele, underlisensiere eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter under disse vilkårene og betingelsene.
2. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene blir funnet å være ugyldige av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil ikke ugyldigheten av denne bestemmelsen påvirke gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene, som skal forbli i kraft.
3. Hvis du bryter disse vilkårene og betingelsene og Spot Blue ignorerer dette, vil Spot Blue fortsatt ha rett til å bruke sine rettigheter og rettsmidler på et senere tidspunkt eller i enhver annen situasjon når du bryter disse vilkårene og betingelsene.
4. Spot Blue skal ikke være ansvarlig for noe brudd utenfor dets rimelige kontroll.
5. En person som ikke er en part i disse vilkårene og betingelsene skal ikke ha noen rett i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til å håndheve noen vilkår i disse vilkårene og betingelsene, men dette skal ikke påvirke noen rettigheter eller rettsmidler for en tredjepart part som eksisterer eller er tilgjengelig utenom denne loven.

PERSONVERN
Denne personvernerklæringen gjelder nettstedet under domenenavnet www.internationalpropertyforsale.com ("SPOT BLUE-nettstedet") som eies og drives av Spot Blue International Property Ltd som inkluderer Spot Blue ("SPOT BLUE"); firmanummer 4864440 LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Vi samler inn personlig og firmainformasjon fra medlemmer. Medlemsdetaljer må vises på SPOT BLUE-nettstedet for å vise deres status som en SPOT BLUE Medlem.

Medlemmer har mulighet til å si opp sitt medlemskap (i henhold til Grunnlovens vilkår) og bli slettet fra nettsiden. De kan også sjekke eller korrigere all informasjon som sendes online til SPOT BLUE. Når det blir bedt om det, vil SPOT BLUE fjerne all personlig identifiserbar informasjon fra sine systemer.

Vi bruker informasjon som medlemmer sender inn online på en av følgende måter:

for å gjøre endringer i profilen din på forespørsel
å registrere informasjon på din forespørsel
for å svare på din innsending eller forespørsel

SPOT BLUE påtar seg intet ansvar for informasjon og innhold på tredjeparts nettsteder dersom brukere linker til dem.

Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen fra tid til annen, så det kan være lurt å sjekke den regelmessig.

Husk å lukke nettleseren når du er ferdig med brukerøkten. Dette er for å sikre at andre ikke kan få tilgang til din personlige informasjon og korrespondanse hvis du deler en datamaskin med noen andre eller bruker en datamaskin på et offentlig sted som et offentlig bibliotek eller nettkafé.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 11. januar 2007.