Denne tilnærmingen tar for seg hele livssyklusen til et produkt, fra råvareutvinning til deponering eller resirkulering, og har som mål å redusere ressursforbruk, avfallsgenerering og forurensning. Prinsippene for bærekraftig design inkluderer energieffektivitet, bruk av fornybare ressurser, avfallsreduksjon og fremme av miljømessig og sosialt ansvar. Ved å integrere disse prinsippene i designprosessen, kan bedrifter og industrier bidra til utviklingen av en mer bærekraftig og sirkulær økonomi, som til syvende og sist kommer både miljøet og samfunnet til gode. Den økende bevisstheten om klimaendringer og ressursutarming har ført til økt fokus på bærekraftig design i ulike sektorer, inkludert arkitektur, produktdesign og byplanlegging. Som et resultat av dette er bærekraftig design i ferd med å bli et viktig aspekt ved moderne designpraksis og forventes å spille en betydelig rolle i å forme fremtiden til vårt bygde miljø og forbrukerprodukter (Fletcher og Goggin, 2001; Walker, 2006).

Prinsipper for bærekraftig design

Prinsippene for bærekraftig design omfatter en helhetlig tilnærming til å skape produkter, bygninger og systemer som minimerer negative miljøpåvirkninger, fremmer sosial rettferdighet og forbedrer menneskelig velvære. Disse prinsippene inkluderer energieffektivitet, som tar sikte på å redusere energiforbruket og avhengigheten av ikke-fornybare ressurser; materialvalg, som innebærer å velge materialer som er fornybare, resirkulerbare og har lav miljøpåvirkning; avfallsreduksjon, som søker å minimere avfallsgenerering og fremme resirkulering og gjenbruk; vannsparing, som legger vekt på effektiv vannbruk og forvaltning; og beskyttelse av biologisk mangfold, som fokuserer på å bevare økosystemer og fremme økologisk balanse.

I tillegg prioriterer bærekraftige designprinsipper sosiale og økonomiske faktorer, som samfunnsengasjement, rettferdig tilgang til ressurser og langsiktig økonomisk levedyktighet. Å integrere disse prinsippene i designprosesser krever en systemtenkende tilnærming, med tanke på sammenhengene mellom ulike elementer og interessenter. Denne tilnærmingen gjør det mulig for designere å skape innovative løsninger som adresserer flere bærekraftsutfordringer samtidig, og til syvende og sist bidrar til utviklingen av et mer robust og bærekraftig samfunn (McLennan, 2004; Birkeland, 2008).

Referanser

 • Birkeland, J. (2008). Positiv utvikling: Fra onde sirkler til dydige sykluser gjennom bygningsmiljødesign. Earthscan.
 • McLennan, JF (2004). The Philosophy of Sustainable Design: The Future of Architecture. Ecotone Publishing.

Sustainable Product Initiative og EU Ecodesign-direktivet

Sustainable Product Initiative (SPI) er en omfattende tilnærming fra EU-kommisjonen for å fremme utvikling og forbruk av bærekraftige produkter i EU. Den har som mål å revidere det eksisterende EU-direktivet for økodesign, som setter obligatoriske økologiske krav for energirelaterte produkter, og potensielt innføre ytterligere tiltak for å dekke et bredere spekter av produkter. SPI fokuserer på å gjøre produktene mer holdbare, gjenbrukbare, reparerbare, resirkulerbare og energieffektive, og dermed bidra til overgangen til en sirkulær økonomi. Den søker også å standardisere ytelses- og informasjonskrav, samt utvikle et EU-dekkende produktpass for å lette sammenligningen av produkter når det gjelder bærekraft. Ved å tilpasse seg Ecodesign-direktivet har SPI som mål å skape et større og mer effektivt marked for bærekraftige produkter, og gi sterkere insentiver for industrier til å innovere og ta i bruk bærekraftig designpraksis (European Commission, 2020).

Bærekraftige designstrategier og -teknikker

Bærekraftige designstrategier og -teknikker omfatter et bredt spekter av tilnærminger rettet mot å redusere miljøpåvirkningen av produkter og prosesser. En slik strategi er bruken av miljøvennlige materialer, som er anskaffet ansvarlig og har minimal miljøpåvirkning under produksjon, bruk og avhending. En annen teknikk er implementering av energieffektive prosesser, som minimerer energiforbruk og klimagassutslipp gjennom hele produktets livssyklus. Design for demontering og modularitet er også avgjørende, siden de forenkler reparasjon, vedlikehold og resirkulering av produkter, og dermed forlenger levetiden og reduserer avfall. I tillegg kan inkorporering av lukkede sløyfer og sirkulære økonomiprinsipper i designprosessen bidra til å minimere ressursforbruk og avfallsgenerering. Til slutt, fremme av åpen design og åpen maskinvare kan støtte bærekraft ved å gjøre produktene mer tilgjengelige, tilpasningsdyktige og gjenbrukbare, samtidig som det oppmuntrer til samarbeid og innovasjon innen bærekraftig designpraksis (Bonvoisin, 2018; Det tyske forskningsdepartementet, nd).

Referanser

 • Bonvoisin, J. (2018). Limits of Ecodesign: Case for Open Source Product Development.
 • Det tyske forskningsdepartementet. (nd). Ressurseffektiv sirkulær økonomi.

Rollen til intellektuell eiendom i bærekraftig design

Rollen til intellektuell eiendom (IP) i bærekraftig design er mangefasettert, da den både kan fremme og hindre utvikling og spredning av bærekraftige teknologier og praksiser. På den ene siden stimulerer IP-rettigheter, som patenter og designrettigheter, til innovasjon ved å gi eksklusive rettigheter til oppfinnere og designere, slik at de kan beskytte og tjene på kreasjonene deres. Dette kan oppmuntre til investering i forskning og utvikling av bærekraftige løsninger, drive fremskritt på områder som fornybar energi, avfallsreduksjon og ressurseffektivitet (Bonvoisin, 2018).

På den annen side kan IP-rettigheter også skape barrierer for utbredt bruk av bærekraftige designprinsipper, spesielt i sammenheng med åpen design og åpen maskinvare. Disse tilnærmingene legger vekt på tilgjengelighet, samarbeid og deling av kunnskap og ressurser, som kan begrenses av IP-beskyttelse (det tyske forskningsdepartementet, nd). For å finne en balanse mellom å stimulere til innovasjon og å fremme utbredt bruk av bærekraftig design, må beslutningstakere og industriens interessenter nøye vurdere IPs rolle i å forme fremtiden for bærekraftig design.

Referanser

 • Bonvoisin, J. (2018). Limits of Ecodesign: Case for Open Source Product Development.
 • Det tyske forskningsdepartementet. (nd). Ressurseffektiv sirkulær økonomi.

Åpen design og åpen maskinvare i bærekraftig design

Åpen design og åpen maskinvare spiller en avgjørende rolle i bærekraftig design ved å fremme tilgjengelighet, samarbeid og innovasjon. Disse konseptene oppmuntrer til bruk av universelt tilgjengelige materialer og komponenter, samt modulære design som er enkle å forstå, reparere og resirkulere (Bonvoisin, 2017). Ved å gjøre produktdesign og produksjonsprosesser åpent tilgjengelig, fremmer åpen design og åpen maskinvare en kultur for kunnskapsdeling og samarbeid, som kan føre til mer effektive og bærekraftige løsninger.

Dessuten kan åpen design og åpen maskinvare bidra til å overvinne immaterielle barrierer som kan hindre bærekraftig innovasjon (det tyske forskningsdepartementet, 2020). Ved å la alle jobbe med åpent designede produkter og deres dokumentasjon, selv for kommersielle formål, letter disse konseptene utviklingen av bærekraftige produkter og sirkulære prosesser på tvers av ulike bransjer. I hovedsak bidrar åpen design og åpen maskinvare til fremme av bærekraftig design ved å muliggjøre en mer inkluderende, transparent og samarbeidende tilnærming til produktutvikling og ressursstyring.

Referanser

 • Bonvoisin, J. (2017). Limits of Ecodesign: Case for Open Source Product Development.
 • Det tyske forskningsdepartementet. (2020). Ressurseffektiv sirkulær økonomi.

Bærekraftig design i ulike bransjer

Bærekraftig design implementeres på tvers av ulike bransjer gjennom bruk av miljøvennlige materialer, energieffektive prosesser og innovative teknologier. I byggebransjen brukes grønn byggepraksis som passiv solenergidesign, naturlig ventilasjon og bruk av resirkulerte materialer for å minimere miljøpåvirkningen. I moteindustrien involverer bærekraftig design bruk av organiske, resirkulerte eller biologisk nedbrytbare materialer, samt etisk produksjonspraksis og åpenhet i forsyningskjeden. Bilindustrien fokuserer på utvikling av elektriske kjøretøy, lette materialer og drivstoffeffektive teknologier for å redusere utslipp og forbedre den generelle bærekraften. På samme måte inkorporerer elektronikkindustrien bærekraftige designprinsipper ved å designe produkter som er energieffektive, lett reparerbare og resirkulerbare. På tvers av alle bransjer støttes bærekraftige designstrategier av ulike sertifiseringer og standarder, som LEED, Cradle to Cradle og Fair Trade, som hjelper til med å veilede og validere implementeringen av bærekraftig praksis. Samlet sett bidrar integreringen av bærekraftig design i ulike bransjer til den globale innsatsen mot en mer miljøansvarlig og sirkulær økonomi.

Referanser

 • (Chen, B., & Ogunlana, S. (2010). Bærekraftig byggepraksis og entreprenørers konkurranseevne: A preliminary study. Habitat International, 34(3), 305-313.)
 • (Fletcher, K. (2014). Bærekraftig mote og tekstiler: Designreiser. Routledge.)

Utfordringer og begrensninger ved bærekraftig design

Implementering av bærekraftig design står overfor flere utfordringer og begrensninger. En betydelig utfordring er mangelen på bevissthet og forståelse av bærekraftige designprinsipper blant designere, produsenter og forbrukere. Dette kunnskapsgapet kan føre til misoppfatninger om fordelene og gjennomførbarheten av bærekraftig design, og hindrer dens utbredte bruk. I tillegg kan startkostnadene ved å implementere bærekraftig designpraksis være høyere enn tradisjonelle metoder, noe som avskrekker bedrifter fra å investere i bærekraftige løsninger.

En annen begrensning er kompleksiteten ved å evaluere og måle miljøpåvirkningen til produkter og prosesser. Dette kan gjøre det vanskelig for designere og produsenter å identifisere de mest bærekraftige alternativene og for forbrukere å ta informerte valg. Videre kan den globale karakteren til forsyningskjeder og de varierende miljøbestemmelsene på tvers av land komplisere implementeringen av bærekraftig designpraksis.

Til slutt kan immaterielle rettigheter noen ganger hindre deling av bærekraftige designinnovasjoner, ettersom selskaper kan være motvillige til å dele sin proprietære kunnskap i frykt for å miste konkurransefortrinn. Dette kan bremse den generelle fremgangen mot mer bærekraftig designpraksis på tvers av bransjer.

Referanser

 • (Chen, YS, & Chang, CH (2013). Greenwash and Green Trust: The Mediation Effects of Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk. Journal of Business Ethics, 114(3), 489-500. DOI: 10.1007/s10551- 012-1360-0)

Sirkulær økonomi og bærekraftig design

Den sirkulære økonomien og bærekraftig design er tett sammenvevde konsepter som deler det felles målet om å redusere miljøpåvirkning og fremme ressurseffektivitet. Den sirkulære økonomien er en økonomisk modell som tar sikte på å eliminere avfall og fremme kontinuerlig bruk av ressurser gjennom resirkulering, reproduksjon og gjenbruk. Bærekraftig design, derimot, fokuserer på å skape produkter, systemer og tjenester som minimerer negative miljøpåvirkninger og maksimerer ressurseffektivitet gjennom hele livssyklusen.

Begge tilnærmingene understreker viktigheten av å ta hensyn til hele livssyklusen til et produkt, fra råvareutvinning til utrangert avhending. Ved å integrere bærekraftige designprinsipper i utviklingsprosessen kan det skapes produkter som lettere integreres i en sirkulær økonomi. Dette inkluderer design for holdbarhet, modularitet og enkel reparasjon, samt bruk av materialer som enkelt kan resirkuleres eller gjenbrukes. På sin side gir den sirkulære økonomien et rammeverk for bærekraftig design ved å oppmuntre til utvikling av produkter som kontinuerlig kan sykles gjennom økonomien, redusere behovet for nye materialer og minimere avfallsgenerering.

Oppsummert er sirkulær økonomi og bærekraftig design komplementære strategier som jobber sammen for å fremme et mer miljøansvarlig og ressurseffektivt samfunn (Bonvoisin, 2017; German Ministry of Research, 2020).

Referanser

 • Bonvoisin, J. (2017). Limits of Ecodesign: Case for Open Source Product Development.
 • Det tyske forskningsdepartementet. (2020). Ressurseffektiv sirkulær økonomi.

Standarder og sertifiseringer for bærekraftig design

Bærekraftige designstandarder og -sertifiseringer spiller en avgjørende rolle for å fremme miljøvennlig praksis og sikre at produkter og tjenester overholder spesifikke bærekraftskriterier. Noen bemerkelsesverdige sertifiseringer inkluderer Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), et anerkjent vurderingssystem for grønne bygninger utviklet av US Green Building Council (USGBC). En annen fremtredende sertifisering er Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), som vurderer bærekraften til bygninger i ulike kategorier som energi, vann og avfallshåndtering. International Organization for Standardization (ISO) tilbyr også flere standarder knyttet til bærekraftig design, som ISO 14001 for miljøstyringssystemer og ISO 50001 for energiledelse. I tillegg evaluerer Cradle to Cradle-sertifisert produktstandard produkter basert på materialhelse, materialgjenbruk, bruk av fornybar energi, vannforvaltning og sosial rettferdighet. Disse sertifiseringene og standardene hjelper ikke bare organisasjoner med å vise sin forpliktelse til bærekraft, men gir også et rammeverk for kontinuerlig forbedring av bærekraftig designpraksis (USGBC, nd; BREEAM, nd; ISO, nd; Cradle to Cradle Products Innovation Institute, nd).

Referanser

 • BREEAM. (nd). BREEAM: Verdens ledende bærekraftsvurderingsmetode. Innhentet fra https://www.breeam.com/
 • Cradle to Cradle Products Innovation Institute. (nd). Cradle to Cradle-sertifisert produktstandard.
 • ISO. (nd). ISO 14000-familien – Miljøstyring.
 • ISO. (nd). ISO 50000-familien – Energiledelse. Innhentet fra https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
 • USGBC. (nd). LEED: Bedre bygninger er arven vår.

Fremtiden for bærekraftig design

Fremtiden for bærekraftig design forventes å bli drevet av fremskritt innen teknologi, økt bevissthet om miljøspørsmål og vedtak av sirkulære økonomiprinsipper. Innovasjoner innen materialvitenskap, som utvikling av biologisk nedbrytbare og resirkulerbare materialer, vil spille en avgjørende rolle for å skape bærekraftige produkter. I tillegg vil digitale teknologier som kunstig intelligens, big data og tingenes internett gjøre det mulig for designere å optimalisere ressurseffektiviteten og minimere avfall gjennom hele produktets livssyklus.

Samarbeid mellom ulike interessenter, inkludert myndigheter, industrier og forbrukere, vil være avgjørende for å fremme bærekraftig designpraksis. Implementering av strenge regler, som EUs direktiv om økodesign, vil oppmuntre produsenter til å ta i bruk miljøvennlige designstrategier. Videre vil etableringen av bærekraftige designstandarder og -sertifiseringer hjelpe forbrukere til å ta informerte valg, og drive markedets etterspørsel etter bærekraftige produkter.

Avslutningsvis vil fremtiden for bærekraftig design være preget av en helhetlig tilnærming som tar hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer. Dette vil føre til utvikling av innovative løsninger som ikke bare minimerer negative påvirkninger på miljøet, men som også bidrar til den generelle velferden til samfunnet og den globale økonomien (Bonvoisin, 2018; European Commission, 2019).

Referanser

 • Bonvoisin, J. (2018). Limits of Ecodesign: Case for Open Source Product Development. Journal of Cleaner Production, 197, 1262-1271.
 • EU-kommisjonen. (2019). Bærekraftig produktinitiativ.

Kasusstudier og eksempler på bærekraftig design

Tallrike casestudier eksemplifiserer bærekraftig design i ulike bransjer. Et slikt eksempel er Bullitt Center i Seattle, en seks-etasjers kommersiell bygning designet for å ha en netto null miljøpåvirkning. Bygningen inneholder funksjoner som høsting av regnvann, solcellepaneler og komposttoaletter, og setter en standard for bærekraftig arkitektur (McDonough & Braungart, 2013). Et annet eksempel er Fairphone, en modulær smarttelefon designet for enkel reparasjon og oppgradering, redusere elektronisk avfall og fremme en sirkulær økonomi (Fairphone, 2021). I moteindustrien oppfordrer Patagonias Worn Wear-program kunder til å reparere, gjenbruke og resirkulere klærne sine, noe som forlenger produktets livssyklus og reduserer avfall (Patagonia, 2021). Disse eksemplene viser hvordan bærekraftige designprinsipper kan brukes på tvers av ulike sektorer, og bidra til en mer miljøansvarlig og ressurseffektiv fremtid.

Referanser

 • Fairphone. (2021). Fairphone 3: En telefon som tør å være rettferdig. Innhentet fra https://www.fairphone.com/en/
 • McDonough, W., & Braungart, M. (2013). The Upcycle: Beyond SustainabilityDesigning for Abundance. North Point Press.
 • Patagonia. (2021). Slitt slitasje: Bedre enn ny. Innhentet fra https://wornwear.patagonia.com/